Uchwała Nr XXXIV/275/2010

Rady Gminy Jeleśnia

z dnia z dnia 26 stycznia 2010

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIII/267/09 z dnia 29 grudnia 2009r.      w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na 2010r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

 

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXIII/267/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 uchyla się dotychczasową treść zapisu w pkt 2 i 3 a wprowadza się nowy zapis             w brzmieniu:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

     1) wydatki bieżące kwotę 30 244 845 zł, w tym na:

      a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 21 647 776 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 15 692 091zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5 955 685 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 291 097 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 720 190 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 450 000 zł,

e) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 135 782 zł;

      2)  wydatki majątkowe kwotę 5 741 685zł,  ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 741 685 zł, w tym:

-  wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1    pkt 2  i 3 kwota 3 020 294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15”

 

§ 2

W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Jeleśnia na 2010 rok”  wprowadza się dodatkowe zdanie w brzmieniu „ Z dochodów majątkowych  wyszczególnia się:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków  z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1    pkt 2  i 3 w kwocie 2 546 670 zł „

 

§ 3

Uchyla się dotychczasową treść zapisów w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2010”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 4

Uchyla się dotychczasową treść zapisów w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Uchyla się dotychczasową treść zapisów w załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na  2010 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchyla się dotychczasową treść zapisów w załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacja własnych zadań gminy w  2010 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

1. Uchyla się dotychczasową treść zapisu w § 8  a wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:

„Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

 

2. Uchyla się dotychczasową treść zapisów w załączniku Nr 11 „Dotacje z budżecie Gminy Jeleśnia na 2010 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchyla się dotychczasową treść zapisów w załączniku Nr 13 „Zestawienie przychodów           i wydatków zakładu budżetowego na   2010 rok pn. Zakład Gospodarki Komunalnej               w Jeleśni”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

W § 12 dodaje się pkt 4 w brzemieniu:

„4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1    pkt 2  i 3  w wysokości 3 020 294 zł”

§ 10

W § 15  uchyla się dotychczasową treść zapisu w pkt 4 i 5  a wprowadza się nowy zapis         w brzmieniu:

„4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- zmianie planu zadań majątkowych nie objętych limitami, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do:

a)  dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty nie przekraczającej 5% planu wydatków jednostki na 2010r.”

 

§ 11

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

§ 12

Wprowadza się jednolity tekst uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak                w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2010r.                

 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załączniki 2010-02-10 11:43:45 169 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
Krystyna Plucińska 2010-02-10 11:42:44
(Arkadiusz Olberek)
2010-02-10 11:42:44
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2010-02-10 11:43:45 Arkadiusz Olberek dodanie nowego załącznika
2010-02-10 11:42:44 Arkadiusz Olberek dodanie nowego