Uchwała Nr XXXIV/276/2010
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 26 stycznia 2010r
.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2010.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240).

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1


Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2010r.:

I. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010- Nr XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 134 792 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 382 950 zł
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 kwota 356 950 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 751 842 zł
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków z UE kwota 751 842 zł
Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 751 842 zł – dochody majątkowe
w tym:
a) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – dofinansowanie uzyskane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na „Przebudowę rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury i konserwacji zieleni” ( na podstawie podpisanej umowy Nr 00122-6922-UM1200013/09) o kwotę 436 842 zł – dochody majątkowe
b) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – dofinansowanie uzyskane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na „Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy wyciągach narciarskich w Korbielowie” o kwotę 315 000 zł – dochody majątkowe

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 278 950 zł – dochody bieżące
a) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – dofinansowanie projektu o nazwie „Równać do najlepszych” ze środków EFS – o kwotę 278 950 zł – dochody bieżące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 104 000 zł – dochody bieżące
a) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – dofinansowanie uzyskane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.„Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka” o kwotę 78 000 zł – dochody bieżące
b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie uzyskane od Stowarzyszenia POLARIS z Sopotni Wielkiej na zadanie pn.„Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka” w kwocie 26 000 zł – dochody bieżące

 

II. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010- Nr XXIII/267/08 z dnia 29.12.2009r.) polegających na:

2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 289 792 zł
w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 382 950 zł
z tego:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 382 950 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 906 842 zł
w tym:
inwestycje i zakupy na inwestycje – 906 842 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 906 842 zł


2.1.1 Dział 600 Transport i łączność o kwotę 856 842 zł – wydatki majątkowe
w tym:
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 856 842 zł
w tym: wydatki majątkowe 856 842 zł
z tego:
inwestycje i zakupy na inwestycje – 856 842 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 856 842 zł
w tym:„Przebudowę rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury i konserwacji zieleni” 436 842 zł
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy wyciągach narciarskich w Korbielowie” 420 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 278 950 zł – wydatki bieżące
rozdział 80195 Pozostała działalność – o kwotę 278 950 zł – wydatki bieżące
z tego:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 278 950 zł
(wydatki na realizację projektu o nazwie „Równać do najlepszych”)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 154 000 zł – wydatki ogółem

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – o kwotę 50 000 zł – wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50 000 zł
tj. zwiększenie środków własnych w zadaniu pn. zakup śmieciarki dla ZGK w Jeleśni 50 000 zł
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg – o kwotę 104 000 zł – wydatki bieżące
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 104 000 zł
tj. zadanie pn.„Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka” w kwocie zł 104 000 zł

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 155 000 zł - wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki majątkowe o kwotę 105 000 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 105 000 zł
z tego: zmniejsza się zadanie pn. budowa kompleksowego systemu parkingów w gminie o powierzchni asfaltowej
b) wydatki bieżące – w 50 000 zł
z tego: dotacje na zadania bieżące (ZGK w Jeleśni) 50 000 zł

2.1.1 Dział 600 Transport i łączność o kwotę 155 000 zł – wydatki ogółem
w tym:
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 155 000 zł
a) wydatki majątkowe – 105 000 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 105 000 zł
w tym: zmniejsza się zadanie pn. budowa kompleksowego systemu parkingów w gminie o powierzchni asfaltowej 105 000 zł
b) wydatki bieżące – w 50 000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące (ZGK w Jeleśni) 50 000 zł


§ 2


1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 :
a) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2010 do uchwały budżetowej na rok 2010- Nr XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r,
b) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2010,do uchwały budżetowej na rok 2010 - Nr XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r,
c) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010, do uchwały budżetowej na rok 2010 - XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
d) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 11- Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2010 rok, do uchwały budżetowej na rok 2010 - Nr XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
e) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 13 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok, do uchwały budżetowej na rok 2010 - Nr XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
f) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 15 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do uchwały budżetowej na rok 2010- Nr XXXIII/267/09 z dnia 29.12.2009r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 36 489 739 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 37 121 322 zł

3. Nie ulega zmianie deficyt budżetu gminy i wynosi 631 583 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
Krystyna Plucińska 2010-02-10 11:44:51
(Arkadiusz Olberek)
2010-02-10 11:44:51
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2010-02-10 11:44:51 Arkadiusz Olberek dodanie nowego