Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023. poz.910 z późn. zm. ) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie, w przypadku nauki zawodu w wysokości: 

1) 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia);

2) 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia.

            Od dnia 1 września 2012 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi z rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013). W związku z powyższym przy składaniu wniosków o dofinansowanie, obowiązkiem każdego wnioskodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest dołączenie do wniosku: 

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularze informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) 

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. 

 Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

  1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
  2. w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą;
  3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

      świadectwo pracy,

  1. kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika
  2. kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) –
  3. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 2014r r.(Dz.U. poz. 1543 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  5.  oświadczenie dotyczące określenia czy jestem/nie jestem* rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r.  o rzemiośle (Dz.U. z 2020r. poz. 2159, ze zm.).
  6. inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 Wszystkie dokumenty, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się  o dofinansowanie. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019r., poz. 391) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 2023-11-17 12:55:00 62 kB
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym 2023-11-17 12:55:00 30 kB
Oświadczenie o otrzymanej pomocy 2023-11-17 12:55:00 15 kB
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy 2023-11-17 12:55:00 26 kB
Oświadczenie - rzemieślnika 2023-11-17 12:55:00 17 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-07-29 Katarzyna Kamińska 2016-07-29 13:48:23
(Arkadiusz Olberek)
2023-11-17 12:54:29
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-11-17 12:56:08 Arkadiusz Olberek zmiana podpisu załącznika
2023-11-17 12:55:40 Arkadiusz Olberek zmiana podpisu załącznika
2023-11-17 12:55:34 Arkadiusz Olberek zmiana podpisu załącznika
2023-11-17 12:55:31 Arkadiusz Olberek zmiana podpisu załącznika
2023-11-17 12:55:26 Arkadiusz Olberek zmiana podpisu załącznika
2023-11-17 12:55:23 Arkadiusz Olberek zmiana podpisu załącznika
2023-11-17 12:55:16 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2023-11-17 12:55:16 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2023-11-17 12:55:16 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2023-11-17 12:55:16 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2023-11-17 12:55:16 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2023-11-17 12:54:44 Arkadiusz Olberek zmiana danych (zalacznik niewidoczny)
2023-11-17 12:54:43 Arkadiusz Olberek zmiana danych (zalacznik niewidoczny)
2023-11-17 12:54:43 Arkadiusz Olberek zmiana danych (zalacznik niewidoczny)
2023-11-17 12:54:42 Arkadiusz Olberek zmiana danych (zalacznik niewidoczny)
2023-11-17 12:54:42 Arkadiusz Olberek zmiana danych (zalacznik niewidoczny)
2023-11-17 12:54:29 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2020-10-15 13:49:22 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2020-10-15 13:47:30 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2016-07-29 13:50:34 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2016-07-29 13:50:29 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2016-07-29 13:50:26 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2016-07-29 13:50:22 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2016-07-29 13:49:46 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-07-29 13:48:23 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu