INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY

MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM –

STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO – NA TERENIE GMINY

JELEŚNIA

 

          Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej dla uczniów: pomoc materialna o charakterze socjalnym i pomoc o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 a)      stypendium szkolne

b)      zasiłek szkolny

            Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
 • Uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr XXV/138/2016 (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2016r poz.4345)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeleśnia (biuro podawcze) w terminie do dnia 15 września bieżącego roku. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

 • Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Jeleśnia.

 Pomoc materialna przysługuje:

 Pomoc materialna przysługuje:

 1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Jeleśnia
 3. uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

 Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a)      w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

b)      w których występuje alkoholizm lub narkomania,

c)      niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507) Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507)

Okres przyznania:

 Stypendium szkolne jest przyznawane za okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.                   

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów,
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym,  w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji (katalog do pobrania),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu.

 Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego, określonymi w dalszej części informacji. Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież – miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Nie będę uwzględniane wydatki o charakterze nie edukacyjnym np.: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, strój na studniówkę, strój komunijny, odzież obuwie codziennego użytku itp.

 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

 W bieżącym roku szkolnym obowiązują faktury za:

 1.  zakup podręczników od czerwca
2. pozostałe materiały szkolne od lipca – wg katalogu wydatków kwalifikowanych 
3.     abonament internetowy – od września do czerwca

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do świadczenia należy dołączyć odpowiednio:

a)      zaświadczenie z zakładu pracy wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach ogólnych,

b)      odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c)      oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),

d)     stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1-3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),

e)      zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni,

f)       w przypadku osób  bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy,

g)      do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Osoby powinny przedłożyć zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych.

 Wypłata stypendium

 Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej w dwóch ratach:

 • za okres wrzesień – grudzień 19 grudnia
 • za okres styczeń – czerwiec 29 czerwca

Wypłata jest uzależniona od uprzedniego złożenia faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego stypendium/zasiłku

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

 Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. „Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

 Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1)      świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. A pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

 Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wszelkie informacje dotyczące stypendium/zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeleśnia – pok. 7 lub pod nr tel. 0338630721.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Wniosek o stypendium szkolne 2020-09-16 12:54:00 38 kB
Wydatki kwalifikowane do stypendium 2019-08-13 10:11:00 16 kB
Wniosek o zasiłek szkolny 2016-07-18 13:39:00 25 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-07-18 Katarzyna Kamińska 2011-01-10 11:35:35
(Arkadiusz Olberek)
2020-09-16 12:52:28
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2020-09-16 12:54:17 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-09-16 12:52:28 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2019-08-13 10:11:42 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2019-08-13 08:57:17 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2019-08-13 08:52:19 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2019-08-13 08:51:33 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2019-08-13 08:50:12 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-07-25 15:07:24 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-07-18 13:39:41 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2016-07-18 13:38:07 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2011-01-11 08:06:22 Arkadiusz Olberek zmiana danych
2011-01-10 11:35:35 Arkadiusz Olberek dodanie nowego