Zarządzenie Nr  259.2017

Wójta Gminy Jeleśnia

z dnia 10 lutego 2017 r.

 

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Jeleśnia w roku szkolnym 2017/2018

 Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz. 1942) oraz na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) zarządza się, co następuje:

 §1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2)      przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 §2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia, określa się następujące terminy:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 15 luty do 03 marca 2017r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: od dnia 6 marca do 10 marca 2017 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 17 marca 2017r.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 20 marca do 24 marca 2017r.

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 31 marca 2017 r.

 §3.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia, określa się następujące terminy:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od dnia  03 kwietnia do 06 kwietnia  2017r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: od dnia 07 kwietnia do 10 kwietnia 2017 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: w dniu 11 kwietnia 2017r.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 12 do 13 kwietnia 2017 r.

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 14 kwietnia 2017 r.

 §4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolnych i szkół podstawowych w Gminie Jeleśnia.

 §5.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeleśnia oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych zespołów szkolnych i szkół podstawowych Gminy Jeleśnia.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZASTĘPCA WÓJTA

   Bronisław Jafernik


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-02-14 Marta Waligóra 2017-02-14 08:44:41
(Arkadiusz Olberek)
2017-02-14 08:44:41
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2017-02-14 08:44:45 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu