Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz.778 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 24 lutego 2011r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 listopada 2016r. do 17 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy, 34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1, pokój nr 14  w godzinach od 7.30 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Jeleśnia, sala nr 28  o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jeleśnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres e-mail: gminajelesnia@interia.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, 34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1, pokój nr 14, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262) na adres e-mail: gminajelesnia@interia.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 31 grudnia 2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Jeleśnia


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-11-14 Grażyna Hernas 2016-11-14 10:15:03
(Arkadiusz Olberek)
2016-11-14 10:17:32
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2016-11-14 10:17:32 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-11-14 10:15:36 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-11-14 10:15:13 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu