OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

Na podstawie  art. 43  ustawy  z dnia  3 października  2008 roku o  udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

informuję o podjęciu przez Radę Gminy Jeleśnia
uchwały Nr XVIII/117/2016 z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                               sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia

 • Z treścią wyżej wymienionego  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego
  oraz uzasadnieniem, o którym mowa wart. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym
  mowa wart. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać  się w siedzibie Urzędu Gminy w Jeleśni,
  34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 oraz na stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji
  Publicznej).
 • Zgodnie z art. 30 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu  i zagospodarowaniu
  przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,  poz. 199 ze zm.), każdy  ma prawo  do wglądu do miej-
  scowego planu zagospodarowania przestrzennego i  otrzymania z niego wypisów i wyry-
  sów.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Jeleśnia

                                                                                                                     mgr inż. Marian Czarnota

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-06-03 Grażyna Hernas 2016-06-03 08:17:15
(Ewa Pacelt)
2017-02-22 09:39:33
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2017-02-22 09:39:33 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-06-03 08:17:23 Ewa Pacelt dodanie nowego wpisu