Wójt Gminy Jeleśnia

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym o pow. 20,25m2, położonej w Przyborowie, objętej KW nr NS292/91, oznaczonej działką nr 9284 o łącznej pow.  0.1482 ha, przeznaczonej    w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej

 

Cena wywoławcza: 40 500,00 zł brutto

(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wadium: 4 000,00 zł

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2015r. o godz. 13.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1

 

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniądza, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeleśni nr 55 8118 0002 0000 0101 2000 0090 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jeleśni.  Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04 maja 2015r. znajdowało się ono na wskazanym rachunku bankowym.
  • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia, a wadia innych uczestników zostaną niezwłocznie zwrócone.
  • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  • Szczegółowe informacje dot. niniejszego przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Jeleśni (pokój nr 11) lub pod numerem telefonu: 33 8630 715, 33 8630 706.         
  • Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1 oraz opublikowane na stronach internetowych: www.jelesnia.pl, www.bip.jelesnia.pl. 
  • Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 19.11.2014r.  

 

 

Jeleśnia, dnia 03 kwietnia 2015r.

Marian Czarnota

Wójt Gminy Jeleśnia


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-04-03 Grażyna Zarzecka 2015-04-03 08:59:52
(Katarzyna Kania)
2015-04-03 08:59:52
(Katarzyna Kania)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2015-04-03 08:59:53 Katarzyna Kania dodanie nowego wpisu