Wójt Gminy Jeleśnia

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

niezabudowanej, położonej w Pewli Wielkiej, objętej KW nr BB1Z/00049999/2,

oznaczonej działką nr 4507 o łącznej pow.  0.0700 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolne

 

Cena wywoławcza: 6 944,00 zł brutto

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 00/100)

 

Wadium: 700,00 zł

(słownie: siedemset złotych 00/100)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2014r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1

 

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniądza, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeleśni nr 55 8118 0002 0000 0101 2000 0090 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jeleśni.  Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2014r. znajdowało się ono na wskazanym rachunku bankowym.
  • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego o działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia, a wadia innych uczestników zostaną niezwłocznie zwrócone.
  • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  • Szczegółowe informacje dot. niniejszego przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Jeleśni (pokój nr 11) lub pod numerem telefonu: 33 8630 715, 33 8630 706.    
  • Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeleśni,                        ul. Plebańska 1 oraz opublikowane na stronach internetowych: www.jelesnia.pl, www.bip.jelesnia.pl.    

 

Jeleśnia, dnia 17 października 2014r.

Marian Czarnota

Wójt Gminy Jeleśnia


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-10-20 Grażyna Zarzecka 2014-10-22 16:18:59
(Arkadiusz Olberek)
2014-10-22 16:18:59
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2014-10-22 16:19:00 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu