Wójt Gminy Jeleśnia

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału (¾ cz.) w nieruchomości gruntowej,

niezabudowanej, położonej w Przyborowie, objętej KW nr BB1Z/00100680/9,

oznaczonej działką nr 8256 o łącznej pow.  0.1778 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień

 

Cena wywoławcza: 11 734,00 zł brutto

(słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100)

 

Wadium: 1 200,00 zł

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2014r. o godz. 13.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1

 

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniądza, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeleśni nr 55 8118 0002 0000 0101 2000 0090 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jeleśni.  Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2014r. znajdowało się ono na wskazanym rachunku bankowym.
  • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia, a wadia innych uczestników zostaną niezwłocznie zwrócone.
  • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  • Szczegółowe informacje dot. niniejszego przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach    od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Jeleśni (pokój nr 11) lub pod numerem telefonu: 33 8630 715, 33 8630 706         
  • Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1 oraz opublikowane na stronach internetowych: www.jelesnia.pl, www.bip.jelesnia.pl.     

 

Jeleśnia, dnia 17 października 2014r.

Marian Czarnota

Wójt Gminy Jeleśnia

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-10-20 Grażyna Zarzecka 2014-10-20 15:00:05
(Katarzyna Kania)
2014-10-20 15:00:05
(Katarzyna Kania)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2014-10-20 15:00:08 Katarzyna Kania dodanie nowego wpisu