Jeleśnia, 23 kwietnia 2008r.

 

                                                              PREZES                                       
                                                              REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
                                                              W KATOWICACH


Znak: RF-0911/ 1 /08

 

W sprawie: ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIA POKONTROLNE

 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z dnia 21 marca 2008r (otrzymane 26 marca 2008r.) znak: WK-6100/41/07  ze wskazaniem wniosków zmierzających do ich usunięcia Wójt Gminy Jeleśnia informuje, że podjął działania mające na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych oraz innymi ustawami wskazanymi w protokole.

W zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

WNIOSEK Nr 1
Pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych przeanalizowali przeprowadzone w latach 2003 – 2007 postępowania podatkowe zakończone wydanymi decyzjami o umorzeniu zaległości podatkowych. W trzech przypadkach zostały wznowione postępowania.

WNIOSEK Nr 3
Mając na uwadze postanowienia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) pracownicom przygotowującym projekty decyzji odraczających termin płatności podatków powierzono na piśmie - poprzez wpis w  przydziałach czynności wykonywanie tychże zadań.

W zakresie dochodów budżetowych:

WNIOSEK Nr 5
Przeanalizowano wpłaty dokonywane przez dzierżawców i najemców w latach 2003 – 2007, a następnie naliczono, wystawiono noty odsetkowe i przypisano na karty poszczególnych kontrahentów należności powstałe z tytułu nieterminowych wpłat w oparciu o art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm). Mając na uwadze § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1020) przypisane odsetki zostaną ujęte w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniach. 
WNIOSEK Nr 7
Dokonano korekty środka trwałego pn. „Kanalizacja etap I” (poprzez wyksięgowanie z konta syntetycznego i analitycznego o nr 2006/900/21/616) o kwotę 137 683,11 zł stanowiącą  wartość przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych przy udziale środków pochodzących z wpłat mieszkańców  pod datą 31.01.2008r. (PK Nr 3/08  dow. 774/08).

WNIOSEK Nr 9
Podjęto działania mające na celu naliczenie czynszu dzierżawnego za nieruchomość położoną w Jeleśni za grudzień 2005r. poprzez wystawienie faktury nr 658/VAT/2007 w dniu 31.12.2007r. na kwotę 1 172,60 zł. Należność została wpłacona na rachunek bankowy Urzędu w dniu 7.02.2008r.

W zakresie wydatków budżetowych:

Do obowiązującej (od dnia 29 maja 2006r). w  Urzędzie „Instrukcji dokumentów księgowych” został sporządzony załącznik pod nazwą: „Rodzaj dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj kontroli i terminy przekazywania do właściwych stanowisk pracy”, w którym m. in. określono podstawowe rodzaje dokumentów rodzących skutki finansowe oraz terminy ich przekazywania. Ponadto 28 maja 2007r. wydano zarządzenie Nr 31/07 w sprawie: „wypisywania zleceń, odbioru i opisywaniu rachunków i faktur oraz przekazywania ich do księgowości”, w którym określono m.in., że pracownik nie  wywiązujący się z terminowości zostanie obciążony odsetkami ustawowymi, a w przypadku powtarzających się sytuacji nieterminowego załatwiania spraw zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. W związku z powyższym już parokrotnie pracownicy wpłacali, naliczone nam odsetki od firm.

Jeżeli chodzi o bezpodstawne dokonanie wydatków przez Gminę Jeleśnia:
a) w 2004r. za wykonanie dokumentacji w zakresie pomiaru sytuacyjno - wysokościowego pod projektowany wyciąg krzesełkowy w Korbielowie wyjaśniam, że były prowadzone negocjacje pomiędzy Gliwicką Agencją Turystyczną a Gminą Jeleśnia w sprawie utworzenia spółki dotyczącej przedsięwzięcia: „Budowa Kolei Krzesełkowej Korbielów Kamienna – Hala Szczawiany” w której Gmina miała być symbolicznym udziałowcem. ( w załączeniu korespondencja na ten temat). Zapłacenie faktury za wykonaną dokumentację miało być częścią kosztów z tym zadaniem związanych. W momencie kiedy okazało się, że utworzenie spółki jest niemożliwe wystąpiono do GAT o refundację poniesionych kosztów.
b) w 2006r. za wykonanie dokumentacji do zmiany przeznaczenia gruntów leśnych pod tereny narciarskie w masywie Pilska zawierającego wymagalne mapy wraz z zestawieniem powierzchni. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z poźn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z powyższym wykonanie takiej dokumentacji uważałem za zasadne i zgodne z prawem. Wykonanie dokumentacji w roku 2004 i 2006 aktualnie jest wykorzystywane przy studium uwarunkowań. Wystąpienie o refundację poniesionych kosztów nastąpiło za zgodą GAT-u, gdyż modernizacja wyciągu       i tras narciarskich będzie służyła przede wszystkim właścicielowi wyciągów.

 

 

W zakresie mienia komunalnego:

WNIOSEK Nr 10
W miesiącu czerwcu 2008r. zostanie przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały określającej zasady zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

WNIOSEK Nr 11
Przedłużający się proces komunalizacji mienia wynika z długiej drogi cywilnej przed Sądem Rejonowym w Żywcu dotyczący roszczeń instytucji i osób fizycznych uwidocznionych w księgach wieczystych.
Po zakończeniu komunalizacji, w szczególności placówek oświatowych szkół i przedszkoli, która nastąpi do końca 2008 roku, podjęte zostaną działania zmierzające do uregulowania formy prawnej władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne Gminy nie posiadające osobowości prawnej.

WNIOSEK Nr 12
Mając na uwadze przepisy art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) został przygotowany projekt uchwały w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej na sesję, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008r. Na posiedzeniach komisji Rady Gminy, które odbyły się w dniach 21 i 22 kwietnia 2008r. przedstawiony projekt został pozytywnie zaopiniowany.

W zakresie rozliczeń  z jednostkami organizacyjnymi:

WNIOSEK Nr 13 i 14
W  Urzędzie Gminy Jeleśnia obsługa finansowo- księgowa placówek oświatowych jest prowadzona w ramach struktury organizacyjnej urzędu.
W celu umożliwienia prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez placówki oświatowe Gminy Jeleśnia, mając na uwadze przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansach publicznych poczyniliśmy starania zmierzające do wyeliminowania tychże niedociągnięć. W styczniu br. został zakupiony sprzęt komputerowy i  zainstalowano dodatkowe programy komputerowe oraz zatrudniono nowego pracownika do referatu oświaty, co umożliwi wyodrębnienie księgowe każdej placówki oświatowej prowadzonej w formie jednostki budżetowej. Powyższe działania pozwolą na sporządzanie przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych wszystkich wymaganych jednostkowych sprawozdań budżetowych w oparciu o  przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115,poz. 781 z późn. zm.).

 

Mając na uwadze charakter stwierdzonych i wymienionych nieprawidłowości:

WNIOSEK Nr 2, 6, 8, 15
Wzmocniono nadzór nad pracownikami Referatu Podatków i Opłat Lokalnych przygotowującymi projekty decyzji umorzeniowych, Referatu Finansowego, pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektów umów dzierżaw oraz realizujących dochody z tytułu zawartych umów, a także pracownikami prowadzącymi sprawy w zakresie zamówień publicznych. poprzez przeprowadzenie dwóch spotkań, na których zobowiązano ich do szczególnej staranności przy wykonywaniu swoich zadań. Ponadto wpisano pracownikom do przydziałów czynności wszystkie wykonywane czynności. Ponadto zobligowano także Panią sekretarz, poprzez wpis do zakresu czynności, do nadzoru nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych.


WNIOSEK Nr 16
Po przeprowadzeniu analizy protokołu kontroli oraz zaleceń pokontrolnych,  z pracownikom odpowiedzialnym za powstałe niedociągnięcia udzielono ustnych upomnień. Ponadto przeprowadzono z tymi pracownikami szkolenie, na którym pouczono ich o zasadach wykonywania swoich obowiązków oraz ostrzeżono odpowiedzialności i konsekwencjach wynikających z działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm).

WNIOSEK Nr 17
Mając na uwadze postanowienia standardów kontroli finansowej podjęto działania zmierzające do tego aby każdy pracownik miał w zakresie czynności wpisaną każdą wykonywaną czynność ( dla części pracowników sporządzono nowe zakresy a dla części zaktualizowano). Pracownicy uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Aktualnie zatrudniana kadra w 70% posiada wykształcenie wyższe, 7 osób jest na studiach stacjonarnych I stopnia a 4 osoby na studiach stacjonarnych II stopnia.  Proces zatrudniania prowadzony jest w sposób, który zapewnia wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. 

 


W załączeniu:
1) pismo Nr BU/7323/7/03 z dnia 06.05.2003
2) pismo Nr WG/03 z dnia 28.07.2003r.
3) uchwała Nr 76/IV/2003 Rady Nadzorczej GAT S.A.
4) uchwała Nr XXVII/242/05 Rady Gminy Jeleśnia


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
Krystyna Janik 2008-05-12 09:28:47
(Arkadiusz Olberek)
2008-05-12 09:28:47
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2008-05-12 09:28:48 Arkadiusz Olberek dodanie nowego