UCHWAŁA Nr XXI/165/08
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 14 lipca 2008r.


w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego
                          jako Lokalna Grupa Działania

Na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          (t. j. Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15. ust. 2 pkt. 1 ustawy             z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz.427)
Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Przystąpić  do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj”działającego jako Lokalna Grupa Działania obejmującego obszar gmin Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły , Węgierska Górka i Czernichów.
Gmina przystępuje jako członek zwyczajny.

§2.

Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania, są określone w statucie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Jeleśnia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania dla  Pani Katarzyna Kaprak .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik do uchwały Rady Gminy Jeleśnia
Nr XXI/165/08
z dnia 14 lipca 2008 r.

 

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalnej Grupy Działania
„Żywiecki Raj”


§ 1.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania o nazwie „Żywiecki Raj” zwana dalej Stowarzyszeniem,  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:

 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
 2. aktywizowanie ludności wiejskiej,
 3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania
      (LGD),
 4. działania na rzecz wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich poprzez 
     wykorzystanie ich potencjału, promocję pozyskiwania i wykorzystywania nowych
     technologii.
 5. rozpowszechnianie nowych metod i procesów służących rozwojowi lokalnemu,
 6. inicjowanie i organizowanie współpracy służącej rozwojowi obszarów wiejskich.

§ 2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest  miasto Żywiec.  

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo          o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007         o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005        z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje  Marszałek Województwa.

 
§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7.

1. Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:

1). opracowanie przez Lokalną Grupę Działania (LGD) lokalnej strategii rozwoju (LSR) , dla obszaru następujących gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły , Węgierska Górka i Czernichów.

2) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w  gminach objętych LSR
3) promocję obszarów wiejskich gmin objętych LSR,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach objętych LSR
 6) inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla gmin objętych LSR ,
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
8) ochronę środowiska naturalnego,
9) promocję  w kraju i zagranicą w tym:
a. promocję gmin objętych LSR
b. promocję firm przemysłowych,
c. promocję handlu i usług, rozwoju przedsiębiorczości,
d. promocję walorów turystycznych i kulturowych,
e. promocję produktów lokalnych,
10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu,
11) integrację gmin z Unią Europejską i współpracę z regionami partnerskimi
12) wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji, rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach,
13) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa gmin a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji,
14) działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
15) współpracę z organizacjami katolickimi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi, kulturalnymi, gospodarczymi ,
16) pomoc osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym
17) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
18) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in.: niepełnosprawni, mniejszości, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo),
19) kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu,
20) upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze, działalności gospodarczej i życiu publicznym,
21) podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych,
22) upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży
23) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,

2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
2) działania na rzecz podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania Stowarzyszenia, w tym poprzez:
• udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
• organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia;
3) wspieranie rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
• promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
• kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
• kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4) wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
• wspieranie tworzenia lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
• działania na rzecz budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
5) działania na rzecz zachowania lub odtworzenia, zabezpieczenia i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione;
6) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
• prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
• odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
• remont obiektów użyteczności publicznej i zakup ich wyposażenia;
7)wsparcie rozwoju lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
8) inicjowanie współpracy z samorządami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy służącej realizacji celów Stowarzyszenia.
9) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju

§ 8.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 9.

 Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach i przyjmuje następujące zasady działania:
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków a do prowadzenia spraw może zatrudnić pracowników,
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudniani na umowy o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło w granicach prawem dopuszczonych
3. Członkowie Zarządu /lub inne osoby upoważnione  przez Zarząd/ maja prawo do zwrotu kosztów poniesionych na załatwienie spraw organizacyjnych w tym kosztów podróży i diet.

 
§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
● zwyczajnych,
● wspierających,
● honorowych.


§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych ( osoby fizyczne ), złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

§ 12.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

§ 13.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

§ 14.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

                                                                  
§ 15.

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16.

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą
większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§17.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
    1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
    2) przestrzegać postanowień Statutu;
    3) opłacać składki członkowskie;
    4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
 
2. Członkowie mają prawo:
    1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
    2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności
Stowarzyszenia;
    3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o
charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
    4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.
 

                                                       
§ 18.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
   1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
   2. śmierci;
   3. wykluczenia przez Zarząd;
   1) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
   2) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 

§ 19.

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i
wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
 

§ 20.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada;
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat.

§ 21.

Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 
                 

§ 22.

Walne Zgromadzenie.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy, co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie dowolna ilość członków.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz
zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) powoływania i odwoływanie członków Rady  spośród członków walnego zebrania
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w
szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii
opracowanej przez Stowarzyszenie;
6) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
7) uchwalanie zmian Statutu;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania
11) zatwierdzeniu regulaminu działania Rady i Zarządu Stowarzyszenia
12) ustalenie wysokości składek członkowskich
13) ustalenie wysokości  wynagrodzenia zarządu
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej
większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego
Zebrania.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym
Zebraniu jeden głos.
 

§ 23.

 Zarząd.
1. Zarząd składa się z 3 do 5  osób   wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Zarządu  trwa 5 lat.
3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swoich członków Prezesa. Zarząd może wybrać również Wiceprezesa ( -ów) , Sekretarza i Skarbnika
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji;
5) zwoływanie Walnego Zebrania;
6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biura; Umowy z pracownikami zawiera Prezes Zarządu,
7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia;
8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważniony jest  dwóch członków Zarządu łącznie.
 

§ 24.

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami
organizacyjnymi i przygotowawczymi.

§ 25.

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1
do 3 wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na Walnym Zebraniu;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 

§ 26.

Rada
1. Rada składa się z Przewodniczącego Rady i od 11 do 22 członków z zastrzeżeniem że, w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
2. Do  wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być  finansowane i realizowane w ramach opracowanej przez LGD  Lokalnej Strategii Rozwoju.
3. Członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy działania ani jej zarządu.

§ 27.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 ust. 1
pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu
uzupełnienia ich składu.

§ 28.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 29.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w
innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
Krystyna Plucińska 2008-07-31 09:40:08
(Arkadiusz Olberek)
2008-07-31 09:40:08
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2008-07-31 09:40:08 Arkadiusz Olberek dodanie nowego