Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczanie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie, w przypadku nauki zawodu w wysokości: 

1) 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia);

2) 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia.

            Od dnia 1 września 2012 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi z rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013). W związku z powyższym przy składaniu wniosków o dofinansowanie, obowiązkiem każdego wnioskodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest dołączenie do wniosku: 

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularze informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) 

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika;

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

5) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

6) pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

8) formularze informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543);

 Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

 UWAGA!

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.doc 2016-07-29 13:50:00 52 kB
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym 2016-07-29 13:50:00 26 kB
Oświadczenie o otrzymanej pomocy 2016-07-29 13:50:00 15 kB
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy 2016-07-29 13:50:00 26 kB
Formularz - pomoc de minimis 2016-07-29 13:50:00 425 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-07-29 Katarzyna Kamińska 2016-07-29 13:48:23
(Arkadiusz Olberek)
2016-07-29 13:49:46
(Arkadiusz Olberek)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia