Wzory wniosków do pobrania

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY

MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM –

STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO – NA TERENIE GMINY

JELEŚNIA

 

 

          Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej dla uczniów: pomoc materialna o charakterze socjalnym i pomoc o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a)      stypendium szkolne

b)      zasiłek szkolny

             Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XXV/234/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 kwietnia 2005r.

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeleśnia (biuro podawcze) w terminie do dnia 15 września bieżącego roku. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Jeleśnia.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami  sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Jeleśnia
 3. uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a)      w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

b)      w których występuje alkoholizm lub narkomania,

c)      niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728).


Okres przyznania:

Stypendium szkolne jest przyznawane za okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.                   

 Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów,
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym,  w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji (katalog do pobrania),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu.

 

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego, określonymi w dalszej części informacji. Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież – miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Nie będę uwzględniane wydatki o charakterze nie edukacyjnym np.: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, strój na studniówkę, strój komunijny, odzież obuwie codziennego użytku itp.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

W bieżącym roku szkolnym obowiązują faktury za:

 zakup podręczników od czerwca

 1. pozostałe materiały szkolne od lipca – wg katalogu wydatków kwalifikowanych 
 2. abonament internetowy – od września do czerwca

 Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do świadczenia należy dołączyć odpowiednio:

a)      zaświadczenie z zakładu pracy wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach ogólnych,

b)      odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c)      oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),

d)     stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1-3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),

e)      zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni,

f)       w przypadku osób  bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy,

g)      do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Osoby powinny przedłożyć zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych.

 Wypłata stypendium

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej w dwóch ratach:

 • za okres wrzesień – grudzień 15 grudnia
 • za okres styczeń – czerwiec 15 czerwca

 Wypłata jest uzależniona od uprzedniego złożenia faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego stypendium/zasiłku

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

 Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. „Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

 Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

 Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 1)      świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. A pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendium/zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeleśnia – pok. 7 lub pod nr tel. 0338630721.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Wniosek o stypendium szkolne 2016-07-18 13:39:00 30 kB
Wydatki kwalifikowane 2016-07-18 13:39:00 44 kB
Wniosek o zasiłek szkolny 2016-07-18 13:39:00 25 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-07-18 Katarzyna Kamińska 2011-01-10 11:35:35
(Arkadiusz Olberek)
2016-07-25 15:07:24
(Arkadiusz Olberek)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia