UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/06

UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/06
Rady Gminy  Jeleśnia
z dnia 28 września 2006r.

 

w sprawie :współdziałania z Powiatem Żywieckim i Gminami Powiatu Żywieckiego
w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006
pn. Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny.


     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 7a oraz art. 12 pkt. 8 lit. h i pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju
 (Dz. U. Nr 116 poz. 1206 z późniejszymi zmianami).


Rada Gminy  Jeleśnia
uchwala co następuje:


§1.

Podjąć współdziałanie z Powiatem Żywieckim i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn. ,, Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” oraz wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach Priorytetu II działanie 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 na zasadach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
Krystyna Plucińska 2006-11-23 11:53:00
(Arkadiusz Olberek)
2006-11-23 11:53:00
(Arkadiusz Olberek)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia