Obwieszczenie o decyzji RPP - 6220.2.D.2016/2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JELEŚNIA

 

z dnia  6 lutego 2017 r.

 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Jeleśnia informuje, że decyzją z dnia 2017-02-06 znak: RPP-6220.2.D.2016/2017 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia  pn: "Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Korbielów)".

 

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleśnia w terminie 14 dni.

 

Zawiadomienie stron postępowania o  w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jeleśnia, w Referacie Planowania Przestrzennego,  Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia ul. Plebańska 1 (pok. Nr 14) w godzinach 7:00 – 15:00.

 

 

 

                                                                                                Z-ca Wójta Gminy Jeleśnia

                                                                                                     Bronisław Jafernik

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-02-09 Ewa Pacelt 2017-02-09 09:20:08
(Ewa Pacelt)
2017-02-15 12:32:27
(Ewa Pacelt)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia